Strefa Wolontariatu

Misją projektu Strefa Wolontariatu jest rozwój i promocja działalności wolontariackiej mieszkańców Warszawy, jako skutecznej metody zmiany społecznej oraz budowania kapitału społecznego. Strefa Wolontariatu służy budowaniu kultury wolontariatu w Warszawie.

Czerpiąc z bogatej tradycji i dorobku Zespołu Ognisk Wychowawczych, priorytetem Centrum Wspierania Rodzin RODZINNA WARSZAWA jest świadczenie profesjonalnego wsparcia dla warszawskich rodzin tak, aby mogły one urzeczywistniać swój potencjał do bycia źródłem siły i przestrzenią rozwoju dla wszystkich członków rodziny – dzieci i dorosłych. Każda rodzina stanowi niezmiernie ważne ogniwo życia społecznego warszawy.To właśnie na poziomie rodziny zaczyna się skomplikowana struktura społeczności; tu dorastają przyszli obywatele, tu nabywają swoje postawy i umiejętności społeczne, poprzez które w przyszłości będą współdecydowali o zbiorowym kształcie i jakości życia społecznego.

Szukając klucza do zrozumienia i polepszenia kondycji społecznej należy bacznie przyjrzeć się funkcjonowania i kondycji samych rodzin. Zależność pomiędzy rodziną a społeczeństwem jest fundamentalna i dwukierunkowa.  Życie społeczne, wielkość i siła kapitału społecznego, w tym najbliższym i tym dalszym środowisku rodziny determinuje skalę jej zewnętrznych zasobów i źródeł wsparcia rodziny, potrzebnych do prawidłowego pełnienia jej funkcji. Społeczność lokalna odznaczająca się wysokim poziomem kontaktów i interakcji społecznych, charakteryzująca się poczuciem wzajemnego zaufania; społeczność gdzie żywe jest zainteresowanie sprawami wspólnych interesów, potrzeb i ponadindywidualnego dobra, gdzie postawa solidarności oraz umiejętność dostrzegania i aktywnego zaangażowania na rzecz potrzeb innych osób stanowią codzienną praktyką – to jest obraz społeczności o silnym kapitale społecznym. To jest oblicze społeczności, w której rodziny mają dostęp do zasobów i do wsparcia, dzięki którym są w stanie dużo lepiej rozwijać swoje potencjały i przezwyciężać kryzysy.

Poszukiwania metody i narzędzi realizacji tychże zadań zaowocowały decyzją o podjęciu przez CWR zorganizowanej aktywności na rzecz wzmocnienia zaangażowanie mieszkańców Warszawy w pracę wolontariacką, co zostało ujęte w formule powołania projektu Strefy Wolontariatu.

Centrum Wspierania Rodziny „Rodzinna Warszawa” będzie wspierać rozwój wolontariatu ponieważ:

  • Wolontariat to akt świadomego pomagania, dzielenia się cząstką siebie z innymi – swoim czasem, umiejętnościami, wiedzą, zainteresowaniami i talentami.
  • Wolontariat to przejaw społecznej empatii, szacunku dla potrzeb drugiego człowieka i wyraz postawy solidarności.
  • Wolontariat to szkoła życia, to doskonała lekcja wrażliwości.
  • Wolontariat to antidotum na samotność, anonimowość, egoizm, brak zaufania i znieczulicę we współczesnym świecie.
  • Wolontariusze dając siebie innym, sami uczą się oraz inspirują innych do postawy osobistej odpowiedzialności. Wolontariusze to filar społeczeństwa obywatelskiego i narzędzie trwałych zmian społecznych.
  • Wolontariusze swoją pracą przywracają do życia wartości i postawy moralne – zaufania, lojalności i solidarności.
  • Wolontariat buduje normy otwartości i pomagania.
  • Wolontariat to siła i budulec kapitału społecznego.

Zasady rekrutacji wolonariuszy oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na tej stronie.