Warsztaty nowych technologii w Domu Kultury „Praga” – teletechnika.

Ognisko „Praga”na tropie nauki c.d.