Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacja: przedmiary robót w formacie plików ath

W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – sygn. sprawy CWR.271.3.2015, nazwa zadania: „Wykonanie zagospodarowania terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa garaży przy ul. Starej 4 w Warszawie”, Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Ponadto zamieszczamy przedmiary robót w formacie plików ath.

Przedmiar- ul. Stara.rar

PrzedmiaryRobotiKosztorysy.rar