Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – sygn. sprawy CWR.271.1.2016, nazwa zadania: „Wykonanie zagospodarowania terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa garaży przy ul. Starej 4 w Warszawie”, Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” udziela odpowiedzi i wyjaśnień w załączonym pliku.