Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie w roku 2020

12.03.2020 r. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

 

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie w roku 2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilość, parametry i inne wymogi) zawarty został w załączniku nr 3 do Zaproszenia – „Wykaz ilościowo – asortymentowy” oraz w „Zaproszeniu 4.03.2020 r.”

Termin składania ofert upływa 11 marca 2020 r.,

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania: