Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy wad i usterek występujących w przedmiocie umowy dot. wykonania zagospodarowania terenu wraz z przebudową garaży przy ul. Starej 4 w Warszawie

02.10.2019 r. INFORMACJA O WYBORZE

Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziały w kolejnych postępowaniach.

 

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę wykonania ekspertyzy dot. wad i usterek występujących w przedmiocie umowy dot. wykonania zagospodarowania terenu wraz z przebudową garaży, położonego na działce ewidencyjnej nr 20/2 w obrębie 5-02-06, przy ul. Starej 4 w Warszawie.

Przedmiot umowy obejmuje:
– ustalenie czy w przedmiocie umowy występują wady i usterki, ich opisanie oraz określenie przyczyn powstania,
– określenie czy stwierdzone wady i usterki objęte są gwarancją wynikającą z umowy lub rękojmią,
– ocenę możliwości, zakresu i szacunkowego kosztu naprawy stwierdzonych wad i usterek oraz przypadków, w których konieczna jest wymiana urządzeń na nowe.

 Zdjęcia urządzeń można pobrać pod linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1p0xSijrFIt6bBlHBVw7DOhMHmfy9U8T_?usp=sharing

Termin składania ofert upływa 2 października 2019 r., godz. 12:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa, IV piętro lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.