Zapytanie ofertowe: „Dostawa artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji Projektu „Ognisko Plus”, ZPI.263.2.2020”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020

unnamed.png

28.02.2020 r.

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” publikuje Informację o wyniku postępowania. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

27.02.2020 r.

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” publikuje Informację z otwarcia ofert. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

 

19.02.2020 r.

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. Dostawy artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych do Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Warszawy, w ramach Projektu „Ognisko Plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z załącznikiem 3 – Wykaz przedmiotowo-ilościowy.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów tej ustawy.

Ogłoszenie nr w Bazie konkurencyjności z dnia 19 lutego 2020 r., nr ogłoszenia 1233843; www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Termin składania ofert upływa 27 lutego 2020 r., godz. 14:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na adres sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny być w j. polskim oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania: