Zmiana ogłoszenia i wydłużenie terminu zamówienia: przetarg nieograniczony na rozbudowę platformy internetowej pn. baza monitorująca do dokumentowania i ewaluacji projektów społecznych

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” informuje o zmianie ogłoszenia z dnia 30 marca 2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę platformy internetowej pn. Baza Monitorująca do dokumentowania i ewaluacji projektów społecznych polegająca na rozbudowie ww. platformy internetowej oraz stworzeniu narzędzia ewaluacyjno-diagnostycznego” – ogłoszenie nr 500070087-N-2018 z dnia 30.03.2018.
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwoty 209 000 EURO.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.04.2018 r. o godz. 13:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, sekretariat

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 12.04.2018 r. o godz. 13.30

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu:

Uwaga: najnowsza wersja dokumentacji przetargowej znajduje się pod adresem:

http://centrumwspieraniarodzin.pl/bip/zamowienia-publiczne/10825-zmiana-2-ogloszenia-i-wydluzenie-terminu-zamowienia-przetarg-nieograniczony-na-rozbudowe-platformy-internetowej-pn-baza-monitorujaca-do-dokumentowania-i-ewaluacji-projektow-spolecznych