Psycholog do projektu obywatelskiego

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-230 Warszawa ogłasza nabór na stanowiska psychologów do realizacji projektu obywatelskiego „Nie jesteś sam – pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży na teranie Warszawy”.

Osoby zatrudnione dołączą do zespołu – będą brały udział w  współtworzeniu  i realizacji działań projektu – w nowopowstałej placówce Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”  przy ulicy Dwernickiego 22  w Warszawie (Praga Południe), z możliwością wykonywania części zadań w systemie pracy zdalnej oraz w innych miejscach na terenie Warszawy, gdzie docelowo będzie realizowany projekt.

 Zakres zadań:

 • bezpośrednie wsparcie i udzielanie informacji/wskazówek (także online) w  rozwiązywaniu problemów dzieci, młodzieży, opiekunów i rodziców zgłaszających się  do Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji i udzielanie wsparcia beneficjentom projektu
 • przygotowanie i prowadzenie zajęć indywidualnych lub grupowych dla młodzieży ze szkół podstawowych i średnich, dotyczących radzenia sobie z trudnościami, zagrożeniami, konfliktami oraz rozwijania kompetencji społecznych i emocjonalnych
 • współpraca z zespołem biura projektu  Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”,  w zakresie realizacji  zadań i przygotowania sprawozdań
 • wykonywanie zadań zleconych przez Koordynatora Projektu 
 • prowadzenie dokumentacji realizowanych zadań wg przyjętych standardów.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • wykształcenie wyższe,  psychologia 
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kilkuletnie doświadczenie, minimum dwa lata,  w świadczeniu usług psychologicznych, w tym  doradztwa
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera i poruszania się w internecie.

Oczekiwania:

 • znajomość  procesu edukacyjnego, zagrożeń, wyzwań  i problemów młodzieży ze szkół podstawowych i średnich
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu relacji
 • odpowiedzialność,  umiejętność sprawnego reagowania  i dostosowania się do ewentualnych modyfikacji zadań
 • dostępność i gotowość do pracy w elastycznym harmonogramie godzinowym (konsultacje indywidualne i grupowe, warsztaty).

Dodatkowymi atutami będzie:

 • znajomość specyfiki rozwojowej, wychowawczej i psychologicznej w szkole podstawowej i średniej
 • kilkuletnie prowadzenie doradztwa dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich w ramach placówek lub organizacji świadczących usługi z zakresu wsparcia psychologicznego
 • zainteresowanie tematyką psychologiczno-pedagogiczną
 • znajomość kontekstu współpracy ze szkołami  i innymi podmiotami w systemie edukacyjnym w Polsce
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów, doświadczenie psychoterapeutyczne.

Oferujemy:

 • pracę w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, publicznej instytucji z wieloletnim doświadczeniem, o ugruntowanej pozycji w świadczeniu szerokiego zakresu usług psychologicznych, w tym psychoterapeutycznych i edukacyjnych w swoich placówkach na terenie Warszawy
 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu lub części etatu
 • dodatek stażowy
 • dodatek motywacyjny
 • udział w projekcie obywatelskim, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne zgłoszone przez mieszkańców Warszawy
 • możliwość kształcenia i rozwoju zawodowego w ramach prowadzonych działań szkoleniowych w CWR RW
 • przyjazną atmosferę pracy wśród dzielących się wiedzą i doświadczeniem współpracowników
 • udział w przygotowaniu  i opiniowaniu merytorycznych materiałów
 • możliwości rozwoju, angażowania się w nowe projekty
 • pracę w dynamicznym, zaangażowanym środowisku działającym na rzecz rozszerzenia podstawowego wsparcia psychologicznego dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz dla ich nauczycieli i rodziców  w Warszawie.

Informacja o warunkach pracy:

Biuro projektu: CWR RW Praga Południe, ul. Dwernickiego 22, 04-391 Warszawa oraz w ramach zadań także w innych miejscach na teranie Warszawy, gdzie będą prowadzone konsultacje, warsztaty, spotkania (szkoły, domy kultury, poradnie psychologiczne i inne placówki świadczące usługi psychologiczne).

Praca w biurze projektu: na parterze, wejście po schodach. W budynku nie ma windy. Toalety nie są dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Praca związana z przemieszczaniem się po terenie miasta.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV
 • kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 • kopie świadectw pracy
 • oświadczenie o:
  – posiadanym obywatelstwie
  – pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
  – nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • podpisanie poniższej klauzuli informacyjnej na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów na adres e-mailowy: rekrutacja@rodzinnawarszawa.pl lub przesłanie/złożenie pocztą/osobiście do sekretariatu, adres: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa  z dopiskiem na kopercie lub w tytule emaila: Psycholog w Projekcie Obywatelskim – edycja 2024 r. 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie  CV w pierwszym etapie rekrutacji, a następnie kompletu dokumentów na adres e-mailowy: rekrutacja@rodzinnawarszawa.pl lub przesłanie/złożenie pocztą/osobiście do sekretariatu, adres: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa  z dopiskiem na kopercie lub w tytule emaila: Psycholog w Projekcie Obywatelskim – edycja 2024 r.

 

Nabór trwa!   W ramach rekrutacji skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych – kandydaci do pracy – Kodeks Pracy:

Administratorem danych osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa” (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@rodzinnawarszawa.pl.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. a) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 2. b) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
 3. c) wykorzystania danych osobowych w następnych naborach pracowników jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

 

W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

 

Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

Posiada Pan/ Pani prawo do:

 1. a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 3. c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

Ja, ………………………………………………………………………… wyrażam zgodę na:

 

 przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji,  na przetwarzanie moich danych osobowych (dotyczy, gdy przekazane dane osobowe wykraczają poza zakres wskazany w art. 22 1 Kodeksu Pracy),  na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii (wymagane w przypadku, gdy kandydat podaje z własnej woli dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO).

 

 

 

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym:

 

……………………………………… ……………………………………

 

/data/ /podpis/