Psycholog w Ognisku Bródno

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” poszukuje psychologa do pracy w Ognisku Bródno (ul. Suwalska 11, Warszawa)

Praca w ustalonych godzinach pomiędzy 10.00 – 19.00.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • prowadzenie zajęć grupowych oraz indywidualnych z wychowankami Ogniska wg  zdiagnozowanych potrzeb oraz własnych kompetencji
 • praca z rodzicami / opiekunami wg zdiagnozowanych potrzeb oraz własnych kompetencji
 • przygotowywanie indywidualnej diagnozy psychologicznej dziecka we współpracy z innymi pracownikami zespołu pedagogicznego oraz opracowanie indywidualnego planu pracy
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych i życiowych wychowanków
 • wspieranie kadry merytorycznej w przygotowaniu i realizacji programu wychowawczego
 • dokumentowanie swojej pracy
 • możliwość wykorzystania testów psychologicznych dostępnych w CWR RW.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w stopniu magistra na kierunku psychologia
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy zawodowej na stanowisku psychologa
 • osiadanie warsztatu do pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i rodziną (mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych oraz treningu zastępowania agresji, TUS)
 • obsługa komputera – pakiet MS Office (Word, Excel)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niefigurowanie w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • pełna władza rodzicielska (w przypadku rodzica), wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy, taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

Poszukujemy osoby: 
Komunikatywnej, empatycznej, z wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi, kreatywnej, z pasjami, z energią, odpowiedzialnej, systematycznej, samodzielnej, zaangażowanej w pracę, z umiejętnościami organizacji pracy własnej, gotowej i otwartej na zmiany, a przy tym nastawianej na rozwiązania.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na  umowę o pracę
 • wynagrodzenie od 5600 do 6700 zł brutto (+13. pensja, świadczenia socjalne, premie) w zależności od wymiaru pracy i doświadczenia zawodowego
 • pracę w zgranym, doświadczonym zespole, przyjazną atmosferę pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w stabilnej instytucji, z wieloletnim doświadczeniem, nastawionej na innowacje i rozwój metod pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego
(w formularzu prosimy o załączenie CV  z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych) lub przeslanie  na email rekrutacja@rodzinnawarszawa.pl
oraz złożenie CV osobiście na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.
 Informacje dodatkowe:

 • informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami
 • więcej informacji o instytucji można uzyskać na stronie http://centrumwspieraniarodzin.pl/ lub na Facebooku Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

Uwaga! Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko psychologa.

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

– kandydaci do pracy – Kodeks Pracy:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa” (dalej:

„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@rodzinnawarszawa.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;

b) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;

c) wykorzystania danych osobowych w następnych naborach pracowników jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 4. Posiada Pan/ Pani prawo do:
 5. a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 6. b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 7. c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 1. d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby

uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jest

dobrowolne.

 1. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Ja, ………………………………………………………………………… wyrażam zgodę na:

 przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji,  na przetwarzanie moich danych osobowych (dotyczy, gdy przekazane dane osobowe wykraczają poza zakres wskazany w art. 22 1 Kodeksu Pracy),  na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii (wymagane w przypadku, gdy kandydat podaje z własnej woli dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO).

 

 

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym: